ЕКИП и ПАРТНЬОРИ

БАСР и АНЖЕЛА УИНГс са партньори в реализирането на Проект „Овластяването започва оттук“, с подкрепата на офиса на Световната здравна организация за България.

Изпълнението на проекта обхваща два основни модула: създаване на настоящата уеб платформа и  откриване на ЗЕЛЕНА ЛИНИЯ в помощ на практиците, вземащите решения на местно ниво и лидери на общността.

Българската асоциация на социалните работници ( БАСР) е основана през 1995 година. Мисията на БАСР е да изгражда развиваща се общност на социални работници, за подобряване на социалните политики и практики в България. 

Нейните стратегически цели са:

  • Да подпомага професионалното развитие на социалните работници;
  • Да подкрепя развитието на самостоятелни и независими обединения от социални работници в страната и ги приобщава към БАСР;
  • Да променя социалната политика в България, чрез осмисляне на опита и социалните практики;
  • Да развива професията „Социална работа”;
  • Да оказва помощ и подкрепя социалните работници в практикуването на професията;
  • Да представя гледните точки на социалните работници по въпроси на социалната политика и практика на местно, национално и международно ниво;
  • Да развива чувство на гордост у социалните работници за ценността на тяхната професия;
  • Да съдейства за защитата на интересите на потребителите на социални услуги на национално ниво;
  • Да повишава чувствителността към приноса на социалната работа в обществото;
  • Да създава среда за професионално развитие на социалните работници чрез участие в създаването на стандарти за социална работа и модел за продължаващо обучение в системата.

БАСР е член на Международната федерация на социалните работници.

АНЖЕЛА УИНГс е компания за социални иновации, базирана в България. АНЖЕЛА УИНГс се справя с обществените предизвикателства чрез разработване на творчески концепции в различни области, включително образование, младежка грамотност, гражданство и поляризация, младежко участие и овластяване. АНЖЕЛА УИНГс развива иновативна програма Golden Fish ноу-хау, която дава възможност на уязвими млади хора да мечтаят и изгражда техните социални компетенции за постигане на целите без насилие.

ANGELA WYNGs ръководи разработването на проектното предложение „Овластяването започва оттук“ и действа като инициатор на проекта в партньорство с БАСР.

БАСР и АНЖЕЛА УИНГс реализират  Проект „Овластяването започва оттук“, с подкрепата на офиса на Световната здравна организация за България. Изпълнението на проекта обхваща два основни модула: създаване на настоящата уеб платформа и  откриване на ЗЕЛЕНА ЛИНИЯ в помощ на практиците, вземащите решения на местно ниво и лидери на общността.