1.11.2023

Национална кампания „Купи и дари"

 

1.   Ситуация преди:

От началотона руската агресивна война срещу Украйна и масовото навлизане на украинскибежанци в България, Ротари Интернешънъл България реализира няколко инициативи:

*** 
Национална кампания „Купи и дари“ на Ротари България,Ротаракт България
и
Интеракт България в помощ на преместените украински бежанцив България
***

Военниятконфликт в Украйна и предизвиканата от него хуманитарна криза — милиониукраинци, принудени да напуснат домовете си посред зимата на 2022 г. и да сеотправят към сигурни, но неизвестни места, не оставиха хората в Българиябезразлични.

Това обедини ротарианското семейство в България — 90 Ротари клуба, 29 Ротаракт клубаи 42 Интеракт клуба, около каузата да се помогне на пострадалите от военнияконфликт в Украйна, дошли да пребивават в нашата държава. Много жени и децабяха настанени чрез клубовете в страната, те се грижеха за тях, но нуждата отхрана и хигиенни материали беше очевидна още в самото начало.

Така сероди идеята за националната инициатива „Купи и дари“ в помощ на пострадалите отвойната. Концепциятана кампанията „Купи и дари“ беше да прикани гражданите да изберат продукт отпокупките си или да купят нещо допълнително, което да оставят в специалнообозначени колички в зоната след касите на определени партньорски магазини.Членове на Ротари, Ротаракт и Интеракт клубовете, както и доброволци,информираха клиентите в магазините за каузата, събираха и описваха даренията вскладовете.

Вкампанията се включиха над 180 членове на Ротари клубове и доброволци от повечеот 20 града, които дариха общо над 900 астрономически часа безвъзмезден труд вполза на кампанията. Събраните хранителни и хигиенни продукти, както и забебета, бяха на обща стойност над 20 000 долара.

Част от събраните продукти бяхапредоставени на вече заселилите се украинци и бесарабски българи в Българиячрез клубовете в страната. Друга част от даренията бяха споделени с партньорскихуманитарни организации, които също се грижат за уязвимите местни хора вБългария и в чужбина. Два фургона с храна бяха изпратенидиректно на църква в Одеса, служеща като бомбоубежище за местните хора.

В рамкитена кампанията директни парични дарения бяха направени и от клубове и членове наклубове в цялата страна за закупуване на храни и хигиенни материали от първа необходимост.

§  Безвъзмездна помощ от Ротари Интернешънъл и дарения напартньори от чужбина за украинските бежанци

Получихме две субсидииот фондация Ротари на обща стойност 30 000 щ.д. Организирахме онлайн курсове побългарски език за украински бежанци, предимно работещи жени и деца. Курсоветебяха осъществени от 2 университета — Софийския университет (60 обучени украинци)и Пловдивския университет (207 обучени украинци). Обучението беше спродължителност 120 учебни часа. Част от бюджета беше изразходвана заподпомагане на изхранването на бежанците в Центровете за настаняване на бежанцив 3 града в страната. На повече от 250 жени и деца беше осигурен топъл обяд впродължение на един месец.

Получихме и 10 000лири стерлинги от Ротари дистрикт 1145 — Обединено кралство. Използвахмедарението за доставено всичко, което е необходимо за нормалния живот набежанците, които се намират в района на Черноморското крайбрежие. Половината отдарението плюс сума, събрана от кампания на един от нашите клубове, бяхаизползвани за закупуване на спешни доставки за разрушените украински градове —бяха закупени и директно доставени в Украйна 13 генератора за електричество.

2.   Мерки, предприети от партньора по изпълнението

През юли2023 г. проф. д-р Маргарита Богданова, член на Съвета на директорите на РотариБългария, предаде проучвателни разговори с местни специалисти от първа линия занай-неотложните нужди на украинските бежанци. Всички запитани практикуващиспециалисти от първа линия изказаха предложение — „в момента най-належащатанужда на украинските бежанци, живеещи в нашите общности, е — да се направи нещоза повишаване на самоувереността им“. Ръководството на Ротари Дистрикт 2482България обсъди оценените неотложни нужди на украинските бежанци и влезе впроцес на консултации с консултанта по GREEN HELP-line — Анжела Антонова. Врезултат на консултациите беше изготвена концептуалната бележка за GOLDEN FISH.

РОТАРИБългария в партньорство с ANGELA WYNGs Ltd планира да демонстрира оригиналноноу-хау за социална защита и включване на уязвими младежи и техните семейства,със специален фокус върху украинските бежанци — GOLDEN FISH. За да насърчиСОЦИАЛНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО между бежанските и приемащите общности, GOLDEN FISHще бъде достъпно както за бежанците, така и за уязвимите местни хора. За даотговорим адекватно на изразените нужди и ограничения на участващите украинскибежанци и местни общности в България, нашият проект ще бъде оформен катопродължаващо изследване на действието. 

Изследванетона действието е известно под много други имена, включително изследване сучастие, съвместно изследване, еманципативно изследване, учене в действие иконтекстуално изследване на действието, но всички те са вариации на една тема.Най-просто казано, изследването на действието е „учене чрез правене“ — групахора идентифицират проблем, правят нещо, за да го разрешат, проверяват доколкоуспешни са били усилията им и ако не са доволни, опитват отново.  Въпрекиче това е същността на подхода, има и други ключови характеристики наизследването на действието, които го отличават от обичайните дейности зарешаване на проблеми, в които всички ние участваме всеки ден.  

Това, коетоотличава този вид изследване от общите професионални практики, консултиранетоили ежедневното решаване на проблеми, е акцентът върху научното изследване,което означава, че изследователят систематично изучава проблема и гарантира, чеинтервенцията се основава на теоретични съображения.  Голяма част отвремето на изследователя се изразходва за усъвършенстване на методологическитеинструменти, за да отговарят на изискванията на ситуацията, както и засъбиране, анализиране и представяне на данни на постоянна, циклична основа.Изследването има и социално измерение — то се провежда в реални ситуации и имаза цел да реши реални проблеми.

Ноу-хауто GOLDEN FISH е разработеноот екипа на ANGELA WYNGs и е одобрено като добра практика от Мрежата заповишаване на осведомеността за радикализацията на Европейската комисия.Понастоящем Анжела Антонова, основател и главен изпълнителен директор на компаниятаза изследвания и разработки ANGELA WYNGs, кандидатства с концепцията GOLDENFISH да стане стипендиант на ROTARY Peace https://www.rotary.org/en/our-programs/peace-fellowships, като по този начин ще бъдатмобилизирани допълнителни ресурси.

3.   Въздействие

Убеденисме, че ще съберем необходимите ресурси за успешното изпълнение на програматаGOLDEN FISH. Предвиждаме популяризирането на бежанците в нашата програма снестандартна медийна кампания. Смятаме, че в България имиджът на бежанците щезапочне да се променя, а засегнатите хора ще бъдат над 70 000. В по-дългосроченплан планираме да адаптираме и възпроизведем модела GOLDEN FISH във всички 10държави, участващи в RRP, като по този начин засегнатите бежанци ще бъдат — вЧехия — 400 000, в Естония — 50 000, в Унгария — 85 000, в Латвия — 40 000, вЛитва — 50 000, в Молдова — 90 000, в Полша — 960 000, в Румъния — 110 000, вСловакия — 150 000, ОБЩО — 2 005 000 бежанци.

ВиолинаКостова,

Управител2022-23 г.

РотариИнтернешънъл, Дистрикт 2482-България

Още статии от

Нашите истории