1.11.2023

Сдружение „Социален център Бургас“

Историята на успеха — от обаждащ се на GREENHELP-line, реализиран в рамките на проекта „Овластяването започва от тук“,подкрепен от екипа на СЗО — България и Регионалния офис на СЗО за Европа

 

1.    Положението преди

2.    Мерки, предприети от партньора по изпълнението

3.    Въздействие — как дейностите са повлиялина живота на бенефициера

4.    Обща картина, всички наблюдаванидългосрочни промени

 

В продължение намного години хората с увреждания в България са били изолирани. Някои от тях сапрекарали живота си в институции, често разположени извън големите градове.Поради липсата на адаптирана среда, както в архитектурен, така и в чистосоциален план, беше трудно да се видят хора с увреждания по улиците, в училищеили на работа.

 

Защастие, тази ситуация започна да се променя след 1989 г. и в настоящия момент есъвсем различна.

 

Редица неправителствени организациидопринесоха за тези промени, една от които е тази, представена в този разказ.

 

Сдружение „Социален център Бургас“ енеправителствена организация, създадена през 2011 г.  Инициативата идва от група лица с увреждания,техните родители и няколко социални работници. Организацията осъществява дейностив обществена полза, насочени към лица със специални потребности и технитесемейства.

 

Непосредствено след създаването наорганизацията започва да функционира Творческа работилница за хора сувреждания. Тя се посещаваше от хора на възраст над 18 години, със затрудненияв придвижването, с леки до умерени умствени увреждания или със сензорниувреждания.

 

В Творческата работилница, подпомагани отсоциален работник и трудотерапевт, посетителите изработваха сувенири от старивестници, украсяваха предмети с техниката „декупаж“, изработваха картички и др.За всички посетители е изключително важно да могат да общуват, да осъществяватсоциални контакти и същевременно да създават неща със собствените си ръце исърце.

 

За социалните специалисти остава важнатазадача да открият силните страни на всеки един от посетителите наработилницата. Не какво не могат да правят хората със специални потребности, акакво точно може да прави всеки въпреки увреждането.

 

Понастоящем Сдружение „Социален центърБургас“ е доставчик на социалната услуга Център за социална рехабилитация иинтеграция (ЦСРИ) за пълнолетни лица с увреждания като държавно делегиранадейност.  

 

ЦСРИ е почасова социална услуга заподкрепа на индивидуалното развитие, поддържане и придобиване на нови умения засамостоятелно справяне на хора с увреждания с цел осигуряване на социалното имвключване.

 

В Центъра потребителите участват взанимания по трудотерапия, получават психологическа и логопедична терапия иподкрепа, участват в занимания по музикална и танцова терапия.

 

Те се включват в организирани посещенияна кино, театър, изложби, екскурзии. Сувенири, изработени от стари вестници — цветя, кошници, по-големипредмети като Айфеловата кула, паметника на Шипка и др. стават запазена маркана Центъра.

 

През 2021 г. организацията издава книга,озаглавена „Цветна книга“, посветена на 10-годишнината от създаването на„Социален център Бургас“. Тя разказва историята на Центъра, но включва и всичкизанятия, проведени онлайн с потребителите на Центъра по време на пандемията отCOVID-19.

С началото на руската агресивна войнасрещу Украйна, въпреки всички невероятни инициативи и координирани действия вотговор на ситуацията с бежанците, ставаме свидетели в местната общност наподобен тип изолация на украинските бежанци, особено на бежанците с увреждания,каквато имаше в България преди 1989 г.

 

Голямото желание на екипа и напотребителите и техните семейства е да се създаде социално предприятие къморганизацията и да се даде възможност за социално включване и достъп до пазарана труда на хората със специални потребности, включително и на бежанците. Асъщо така приходите от работата на това социално предприятие да се използват заподкрепа на допълнителни социални услуги за хора със специфични потребности.

 

Оказа се обаче, че е трудно да намеримосновани на доказателства отговори на нашите въпроси откъде да започнем. Впроцеса на изясняване на идеята за създаване на социално предприятиеразговаряхме с консултанта на GREEN HELP-line — Анжела Антонова. Анжела нипредостави съпричастно изслушване, докато споделяхме нашите предизвикателства,и много допълнителна информация, основана на доказателства, за това как дасъздадем и поддържаме успешно социално предприятие. GREEN HELP-line ни осигурибезвъзмездни консултации с консултант по бизнес развитие — Евгени Иванов отЕвроконсултантс България. Използваме възможността да изразим благодарността сиза подкрепата на консултантите на GREEN HELP-line и техните приятели.Чувствахме се толкова овластени, сякаш се намирахме в инкубатор за устойчивирешения на кризата. Продължихме да измисляме творчески решения за всичкипредизвикателства, които в началото ни се струваха непреодолим проблем.

 

Стигнахме до заключението, че създаванетона Център за защитена заетост в рамките на евентуален проект е по-подходящвариант, отколкото направо да пристъпим към създаването на социалнопредприятие.  

 

Укрепени отподкрепата на консултантите на GREEN HELP-line, ние сме уверени, че Центърът зазащитена заетост, който ще създадем, ще даде възможност на хората със специалнинужди, включително на бежанците, и ще им помогне да се справят с трудностите,пред които са изправени.

 

С най-добри пожелания,

Марионела Стоянова,

Председател

 

Сдружение „Социален център Бургас“

ж.к. „Братя Миладинови“' бл. 117, вх. 10-11

Бургас 8000

тел.:+ 359 56 991802

адрес на електронна поща: scburgas@abv.bg

Още статии от

Нашите истории