8.10.2023

Криза

Терминът „криза“произлиза от гръцката дума κρίσι и означава  повратна точка или решение,  критична промяна. За да се приеме една промяна за критична, тя трябва да е много категорична и значима, както ида настъпи бързо и неочаквано. Разбирането, че кризата е решаващ етап сважни последици за бъдещето на индивида или системата е в основата наразвитието на теорията за кризата и практиката на кризисната интервенция. Поради голямата сила нанастъпилата промяна, възстановяването на равновесието е силно затруднено испособностите за справяне на индивида са поставени на изпитание. Товапредопределя и висок риск за несправяне с тази ситуация, което налага ипрофесионална помощ.

Кризисната интервенция есравнително нова област в обществената психология и социалните дейности.

Теорията за кризата водиначалото си от класическото изследване на Ерих Линдеман за реакцията наскръбта.

През 1944 г. той  публикувадоклад за оценката и лечението на 101 лица, загубили свои близки при пожара вклуб „Коконът Гроув“ в гр. Бостън на 28 ноември 1942 година при който загиват 492 души.

Линдеман отбелязва, че всички оцелели след пожара в Boston's Coconut Grove Club изпитват сходни симптоми:

  1. Соматичендистрес т.е. негативносъстояние и реакция на  неуспешна адаптация.
  2. Обсебеностот образа на починалия
  3. Вина
  4. Враждебни реакции
  5. Промяна вмодела на поведение.

Според Линдеман работатаза преодоляване на скръбта включва:

  1. Освобождаване от въздействиетона починалия
  2. Приспособяване към липсата напочиналия
  3. Създаване на новивзаимоотношения.

Приносът на Линдеман сесчита за отправна точка за теорията на кризата. Понятието „криза“ за пръв път е било използванокато специфичен термин в психиатрията от Джералд Каплан (Gerald Caplan).

Дефиницията на Каплан за кризата е следната:
„Нарушение на стабилното състояние на индивида, настъпващо,когато индивидът установи, че постигането на важни за него житейски цели еблокирано от сериозни препятствия. Тези препятствия изглеждат непреодолими,поне за известно време, с помощта на обичайните методи за решаване напроблемите”.

Още статии от

Психично здраве